Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 100, 26 Απρίλιος 2005