Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 57, 25 Φεβρουάριος 1994