Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 284, 6 Νοέμβριος 1981