Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 4, 1 Ιανουάριος 1981