Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 122, 8 Μάιος 2012