Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 17, 21 Ιανουάριος 1989