Υπόθεση C-651/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 21 Νοεμβρίου 2017 η Grupo Osborne S.A. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση T-350/13, Jordi Nogués κατά EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO)