Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 245, 29 Σεπτέμβριος 2000