Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 186, 09 Αύγουστος 2006