Υπόθεση T-298/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 2016 – Atlas κατά EUIPO (EFEKT PERLENIA) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης EFEKT PERLENIA — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]