Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3959/87 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου κρέατος