Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 205, 10 Αύγουστος 2011