Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 287, 5 Νοέμβριος 1991