Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3682/89 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 1989 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 σχετικά με την αγορά βοείου κρέατος με διαγωνισμό