Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 313, 22 Νοέμβριος 1985