Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 38, 15 Φεβρουάριος 1992