Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται σε έκθεσή τους στο βενζόλιο κατά τη διάρκεια της εργασίας ( πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ