Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 7, 10 Ιανουάριος 1995