Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 321, 15 Νοέμβριος 1986