Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 32, 3 Φεβρουάριος 1989