Γραπτή ερώτηση αριθ. 1874/81 του κ. Früh στο Συμβούλιο Θέμα: Πρόσφορη χρησιμοποίηση της εισφοράς συνυπευθυνότητος για το γάλα