Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 17, 25 Ιανουάριος 1986