Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 350, 22 Οκτωβρίου 2015