Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 81, 1 Απρίλιος 1982