Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 176, 13 Ιούλιος 1992