Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 52, 27 Φεβρουάριος 1982