Υπόθεση C-229/10: Διάταξη του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 21ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Tribunal Cível da Comarca do Porto (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira κατά Companhia de Seguros Tranquilidade SA (Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας — Ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων — Οδηγίες 72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ και 90/232/ΕΟΚ — Δικαίωμα αποζημιώσεως από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων — Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου — Συμβολή του θύματος στη ζημία την οποία υπέστη — Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος αποζημιώσεως)