Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 21, 28 Ιανουάριος 1995