Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 127, 21 Μάιος 1999