Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 174, 1 Ιούλιος 1983