Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 26, 6 Φεβρουάριος 1981