Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 27, 1 Φεβρουάριος 1986