Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1336/89 της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 1989 περί καθορισμού των ελαχίστων τιμών πωλήσεως για το βόειο αποστεωμένο κρέας που τέθηκε σε διαγωνισμό δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2326/79