Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 263, 11 Σεπτέμβριος 1996