Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 378, 24 Δεκεμβρίου 2013