Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 344, 30 Δεκεμβρίου 2015