Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 269, 25 Οκτώβριος 1986