Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CA 102, 1 Απρίλιος 1997