Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 225, 18 Ιούλιος 1998