Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 241, 11 Σεπτέμβριος 1984