Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 146, 12 Μάιος 1998