Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 357, 14 Δεκέμβριος 2001