Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 125, 13 Μάιος 2010