Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 205, 27 Ιούλιος 2006