Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 275, 12 Σεπτέμβριος 2012