Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CA 170, 16 Ιούλιος 2002