Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 344, 2011m. lapkritis 24d