Официален вестник на Европейския съюз, C 344, 24 ноември 2011г