Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 155, 22 Ιούνιος 1999