Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 263, 24 Σεπτέμβριος 1983